Стратегически документи

Програма за опазване на околната среда на Община Мизия за периода 2009-2013 г.

Oбщинската програма за опазване на околната среда за периода 2009 – 2013 г. е разработена на основание изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда. В нея се индентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на територията на община Мизия, открояват се причините и се аргументират проектите с екологична насоченост, които се предлагат за финасиране за периода 2009 – 2013 г. Главната стратегическа цел, която си поставя Общинската администрация в тази програма е защита здравето на хората, опазване  и  възстановяване на естествената околна среда,  и развитие на екологичната инфраструктура.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 312 на Общинския съвет от 23.06.2009 г.