Стратегически документи

Национална здравна карта на Република България

С Националната здравна карта на Република България са утвърдени областни здравни карти по чл. 31, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (приложения № 1 - 28); необходимия брой центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, лечебни заведения за лечение на онкологични заболявания, с изключение на комплексните онкологични центрове, лечебни заведения за лечение на инфекциозни болести, включително особено опасни инфекциозни болести, и домове за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца (приложение № 29); националните здравни приоритети (приложение № 30); лечебните заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса задължително сключва ежегодно договори по смисъла на Закона за здравното осигуряване за осигуряване на достъпна медицинска помощ (приложение № 31); минималния и максималния брой легла за активно лечение (терапевтични, хирургични, педиатрични, акушеро-гинекологични и за интензивно лечение); списък на лечебните заведения за болнична помощ, които не подлежат на приватизация (приложение № 33).

----------

Националната здравна карта е отменена с Решение № 202 на Министерския съвет от 24 март 2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 103 на Министерския съвет от 24.02.2011 г.