Стратегически документи

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Енергийната стратегия е приета от Министерския съвет с Решение № 133 от 09 март 2011 г. и е предложена на Народното събрание за одобрение. Тук е приложен окончателният текст на стратегията с оглед решението на НС. Стратегията е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и се приема от Народното събрание на Република България. Настоящата национална енергийна стратегия до 2020 г. отразява политическата визия на Правителството на европейското развитие на България, съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии. Отправната точка на европейската енергийна политика е в няколко приоритетни направления:
1) Овладяване на негативните промени в климата; 2) Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната ефективност, включително към енергийно независими сгради; 3) Ограничаване на външната зависимост на Европейския съюз (ЕС) от вносни
енергийни ресурси, и 4) Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се обезпечи сигурна и достъпна енергия за потребителите.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 01.06.2011 г.