Стратегически документи

Общинска стратегия за сексуално репродуктивно здраве на младите хора 2009-2013 г. в Община Попово

Общинската стратегия за сексуално репродуктивно здраве на младите хора 2009-2013 г.е приета от Общински съвет-Попово с Решение № 311 по Протокол №21/23.04.2009 г


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 311 на Общинския съвет от 23.04.2009 г.