Стратегически документи

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2012 – 2014 година

Документът синтезира основните принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг в средносрочен времеви интервал, описва индикативните мерки и използвания инструментариум за постигане на поставените стратегически цели, които позволяват провеждането на разумна и последователна политика за управление на държавния дълг. Публичното му оповестяване и достъпът до широката общественост, както и откритостта на процесите по управление на суверенните задължения са ключов фактор за осигуряване на прозрачност на управлението на държавния дълг и укрепване на взаимоотношенията с кредиторите, инвеститорите и агенциите за кредитен рейтинг.

Актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. е приета с Решение № 215 на Министерския съвет от 17 април 2014 г.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Протокол № 27.4 на Министерския съвет от 11.07.2012 г.