Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Кайнарджа 2010-2015 г.

Стратегията за социални услуги в Община Кайнарджа следва принципите за защита на основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции, в които се утвърждава, че основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности без оглед на етническата му  принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Общинската стратегия за социалните услуги дава възможност за осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в община Кайнарджа, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Можете да се запознаете и с Плана за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги на Община Кайнарджа през 2013 г., както и с Отчета за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кайнарджа до м. юни 2012 г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 337 на Общинския съвет от 31.03.2011 г.