Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Криводол 2011-2015 г.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Криводол 2011-2015 г. е съобразена с целите и принципите на Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и Национална програма за равни възможности на хората с увреждания, както и с подзаконовите нормативни актове. Настоящата стратегия съответства на Общинския план за развитие на община Криводол и Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца. Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в Община Криводол.Стратегията включва както съществуващите вече услуги, така и развитието на нови социални услуги, които имат ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди на територията на общината през периода 2011 – 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.