Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Летница 2011-2015 г.

Целта на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Летница 2011-2015 г. е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в община Летница.

Стратегията предвижда и се базира на разбирането за развитието на социалните услуги като развитие на социалната икономика, разгърнато като двустранен процес – развитие на социалните услуги за деца и възрастни като средство за адекватно посрещане на нуждите и потребностите на рисковите групи деца и възрастни, от една страна, и развитие на икономиката и трудовата заетост – осигуряване на подходящи работни места за квалифицирани в сферата на социалните дейности специалисти и други специалисти в подкрепящите и обслужващите дейности.

 

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 425 на Общинския съвет от 29.04.2011 г.