Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Нова Загора 2011-2016 г.

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Нова Загора (2011 – 2016) е разработена във връзка с промените в Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане въз основа на утвърдената Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен (2011 – 2016).

 


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 779 на Общинския съвет от 03.05.2011 г.