Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Рила 2011-2015 г.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Рила 2011 – 2015 г. е разработена на основание Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане,  с участие и в партньорство на всички заинтересовани страни, а именно: общинска администрация и общински съвет, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане,  местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 686 на Общинския съвет от 28.07.2011 г.