Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Враца 2011-2015 г.

Общинският съвет на Община Враца, на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.8  от Закона за общинската собственост, приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Враца 2011-2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 64 на Общинския съвет от 31.01.2012 г.