Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Трекляно 2005-2013 г.

Общинският план за развитие на Община Трекляно 2005-2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Междинната оценка на Общински план за развитие на Община Трекляно 2005-2013 г. е приета с Решение № 28/25.03.2013 г. и има за цел да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Плана.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 20 на Общинския съвет от 13.05.2005 г.