Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Тополовград 2011-2015 г.

Създаването и приемането на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Тополовград 2011-2015 г. изразява стремежа на всички участници да допринесат за развитието на модерна социална политика в общината. Основната цел на стратегията е да се осигуряват достъпни и качествени социални услуги в община Тополовград, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 471 на Общинския съвет от 29.03.2011 г.