Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Козлодуй 2012-2015 г.

Основните  цели на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Козлодуй 2012-2015 г. са в съответствие с Главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Козлодуй за периода 2007 – 2013 година, приет с Решение № 343 от Протокол № 22/28.07.2005 г. на Общински съвет Козлодуй.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 60 на Общинския съвет от 21.02.2012 г.