Стратегически документи

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Козлодуй 2011-2015 г.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Козлодуй 2011-2015 г.  е разработена на базата на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца (2011-2015).

Общинската стратегия е създадена на основата на Доклад анализ за ситуацията и оценка на потребностите в социалната сфера на територията на община Козлодуй, в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 577 на Общинския съвет от 07.03.2011 г.