Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г.

Областната стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014-2020 г. е съгласувана с Решение №5.3/29.05.2013г. на Регионалния съвет за развитие и е приета с Решение №1/30.05.2013г. на Областния съвет за развитие на област Търговище.

 

Междинният доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014 - 2020 г. е одобрен с Решение № 1 от Протокол № 33 от 30 ноември 2017 г. на Областния съвет за развитие на област Търговище.

 

Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Търговище за периода 2014 - 2020 г. е одобрен с Решение № 2 от Протокол № 33 от 30 ноември 2017 г. на Областния съвет за развитие на област Търговище и съгласуван с Решение № 5 от Протокол № 35 от 01 декември 2017 г. на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район за развитие,


Документът е валиден до края на : 2020 г.