Стратегически документи

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 година

Стратегията е разработена от НСИ в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за статистиката в сътрудничество с органите на статистиката и БНБ.

Визията за развитието на НСС през периода 2013 - 2017 година е следната:

„Националната статистическа система да произвежда и предоставя на всички групи потребители статистически продукти и услуги с високо качество, произведени по хармонизирани европейски методологии и стандарти.“
Мисията и визията за развитие на НСС ще бъдат осъществени при спазване на Фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН и на принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика.
През периода 2013 - 2017 г. водеща роля в дейността на НСС ще имат принципите:
• Професионална независимост
• Безпристрастност и обективност
• Задължение за високо качество
• Стриктно спазване на статистическата тайна
• Адекватност на ресурсите
• Ефективност на разходите
• Активно сътрудничество и координация в НСС и в рамките на ЕСС.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Протокол № 44.10 на Министерския съвет от 30.10.2013 г.