Стратегически документи

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години вкл. ще получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.
Националната гаранция за младежта на България ще се реализира поетапно. За младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение ще бъде отправяно до края на 4-тия месец от регистрацията им. Младежите, които не работят и не учат, и не са регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани относно възможните услуги, които могат да ползват след регистрация в бюрата по труда, в срок до един месец след получаване на индивидуалните им данни и адрес за кореспонденция в институцията или организацията, която ще осъществява тяхното активиране.

Националният план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. е актуализиран с Решение на Министерския съвет № 267 от  28 април  2014 година

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 51.26 на Министерския съвет от 18.12.2013 г.