Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Девня 2014 - 2020 г.

Общинският план за развитие на община Девня за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.
Общинският план за развитие е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Документът е съобразен с постановките на Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Североизточен район за планиране за периода 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие: „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.
Основните задачи на плана за развитие са :
• Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината във всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със съседни общини, областта и страната;
• Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода от 2014-2020 г.;
• Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана;
• Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивирани цели;
• Да създаде работещ ефективен “контакт” със структурни фондове на ЕС, оперативните програми и привличането им в територията на общината. Финансирането на местните проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който има обществено съгласие;
• Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход при решаване на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите на устойчиво развитие;
• Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнеието на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението,  чрез разширяване на социалната основа на стратегическото планиране;
При подготовката на настоящия документ като отравна точка са използвани резултатите от годишните оценки за изпълнение на плана както и междинната оценка за изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Девня за периода 2014-2020 г. към 31.12.2014 г., приет с Решение №514 на Общинския съвет от 23.03.2015 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Девня за периода 2014-2020 г. към 31.12.2015 г., приет с Решение №84 на Общинския съвет от 31.03.2016 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 395 на Общинския съвет от 13.05.2014 г.