Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Аксаково 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община Аксаково през следващите седем години. ОПР следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината.
Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план на Аксаково следва да бъде оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Варна и действащите устройствени планове.
Общинският план за развитие на Община Аксаково е основен елемент от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Обемът и съдържанието на ОПР се определят от постановките на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. Общинският план е разположен на най-ниското ниво за планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.
Общинският план в най-голяма степен спомага за съгласуваността на отделните стратегии, концепции и планове за стратегическото и устройственото планиране на националното пространство.
За тази цел, стратегическите цели и приоритети от по-високото областно ниво се интерпретират и получават подходящ конкретен израз в рамките на общинското развитие. В съответствие с чл. 12 и чл. 13 от ЗРР, общинският план задължително следва Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие.
Общинският план следва да съответства и на заложените в Концепцията за пространствено развитие на общината постановки. Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Варна 2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Севроизточен район за планиране за периода 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.
Актуализиран Общински план за развитие на Община Аксаково 2014-2020 г., изменен и допълнен с Решение №65.14 на Общинския съвет от 18.09.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 43.1.2 на Общинския съвет от 11.06.2014 г.