Стратегически документи

Общински план за развитие на община Марица за периода 2014 - 2020 г.

Общинският план за развитие е основния инструмент за управление на община Марица през следващите седем години. Той следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината.
Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план на Марица следва да бъде оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Пловдив и действащите устройствени планове.
Общинският план за развитие на Община Марица е основен елемент от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Обемът и съдържанието се регламентират от постановките на Закона за регионалното развитие /ЗРР/ и Правилника за неговото прилагане /ППЗРР/.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията за пространствено развитие на общината. 
Общинският план за развитие на Община Марица за периода 2014-2020г. ще реализира най-висока „добавена стойност“, ако разработването и изпълнението му се впишат хармонично в цялостната система за планиране на европейско, национално, регионално и местно ниво в синхрон с действащите и предстоящите финансови и инвестиционни програми.
Общинският план за развитие е разработен в синхрон с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г., Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025г., с приоритетите, целите и мерките заложени в Националната програма за развитите „България 2020“ и тези, заложени в Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране 2014-2020г. и Областната стратегия за развитие /ОСР/ на област Пловдив.
Целите и приоритетите на Общински план за развитие на Община Марица за период 2014-2020г. са обвързани с тези по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионни фондове на ЕС, както и с подходящи мерки по програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.
 
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 217 на Общинския съвет от 15.07.2014 г.