Стратегически документи

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Националната стратегия за борба с наркотиците се основава на върховенството на закона и на принципите на международното право, утвърдени с конвенциите на ООН в тази област, които определят международната правна рамка за борба срещу забранени наркотични вещества, както и на Всеобщата декларация за правата на човека. Стратегията продължава да прилага утвърдени в предишните национални стратегии за борба с наркотиците принципи, а именно: - Стремеж за по-висока ефективност; начин за успешното изпълнение на поставените цели. - Подход, основан на опит и резултати от научни изследвания. - Прозрачност; управление и изпълнение на стратегията, достъпни за външно наблюдение и контрол. - Партньорство и сътрудничество - изпълнение на националната стратегия с широко участие на държавни и общински институции, представители на частния сектор и структури на гражданското общество. Настоящата Стратегия е съобразена със Стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013-2020 г.) и взема предвид резултатите, постигнати при изпълнение на предишните Национални стратегии. Стратегията е обсъдена с представители на неправителствените организации, работещи по проблемите с наркотиците. Националната стратегия 2014-2018 г. включва две стратегически области на действие - намаляване на търсенето и намаляване на предлагането и три съвместни области на дейност.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 526 на Министерския съвет от 18.07.2014 г.