Стратегически документи

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.

Секторната пощенска политика определя насоките за развитие на пощенския сектор в Република България. С настоящата актуализация на Секторната пощенска политика се определят насоките за развитие на националния пощенски сектор до 2018 г. Актуализирането на Секторната пощенска политика е насочено към:
► отразяване на новите тенденции в политиката на Европейския съюз и на Всемирния пощенски съюз в областта на пощенските услуги;
► осъвременяване на приоритетите, свързани с провеждането на държавната политика и регулирането на пощенския сектор в съответствие с новите европейски и световни изисквания в тази област;
► отразяване на промените, настъпили в сектора след пълното отваряне на пазара на пощенските услуги за конкуренция след 2010 г.;
► поддържане на устойчивото и непрекъсваемото предоставяне на универсалната пощенска услуга в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги;
► необходимостта от създаване на условия за предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на новите пазарни реалности.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 73 на Министерския съвет от 03.02.2015 г.