Стратегически документи

Единна национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г.

Основната цел на Стратегията е да се подобри спазването на законодателството, да се защити фискалната стабилност на страната и да осигури равнопоставеност и конкурентноспособност на всички икономически субекти, като се набележат мерки и осъществят дейности, които ще доведат до увеличаване на приходите от данъци, осигурителни вноски и такси, чрез по-висока ефективност при тяхното администриране и предотвратяване на възможностите за укриването им, както и стимулиране на доброволното изпълнение. Включените в Стратегията мерки задълбочават междуинституционалната координация и сътрудничество и засилват оценката на риска, одита и капацитета в областта на информационните технологии на администрацията.

            ЕНС 2015 - 2017 се базира на стратегии, програми и мерки от различни области, имащи отношение към целите, набелязани в Стратегията и поради това бяха включени различни държавни институции, които допринесоха за изготвянето на документа и имат ангажименти по изпълнение на заложените в него мерки. 


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Решение № 806 на Министерския съвет от 15.10.2015 г.