Стратегически документи

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 г.

Стратегията за управление на държавния дълг е основополагащ документ, който има за цел да осигури общата рамка на дълговото управление в средносрочен план. Основното й предназначение е да обобщи и очертае водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг, като същевременно описва индикативните мерки и използвания инструментариум за постигане на заложените в нея стратегически цели. Стратегията е публично достъпен за широката общественост документ, което е гаранция за предвидимост и прозрачност на процесите по управление на държавния дълг.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 43.44 на Министерския съвет от 28.10.2015 г.