Стратегически документи

План за действие „Предприемачество 2020 - България”

Планът за действие „Предприемачество 2020 - България”. съдържа списък от конкретни мерки в съответствие с приетия от Европейската комисия План за действие „Предприемачество 2020 -Възраждане на предприемаческия дух в Европа” (СОМ/2012/0795 окончателен).
 
Координацията на дейностите е възложена на министъра на икономиката. Всяка година до 31 март министърът на икономиката внася за одобрение от Министерския съвет отчет за изпълнението на плана за предходната календарна година.
 
Отчетът за 2015 г. на Плана за действие „Предприемачество 2020  България” е приет с Протокол 22.6 на Министерския съвет от 01 юни 2016 г.
 
Отчетът за 2016 г. на Плана за действие „Предприемачество 2020  България” е приет с Решение №410 на Министерския съвет от 27 юли 2017 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 46.2 на Министерския съвет от 11.11.2015 г.