Стратегически документи

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация се основава на „процеса на предприемаческо откритие“ за определяне на икономическите приоритети в рамките на научно-изследователските и иновационни дейности, с цел създаване на конкурентно предимство чрез развитие и съобразяване на собствените силни страни в научните изследвания с потребностите на индустрията. Целта е да се отговори на новите възможности и промени на пазара, като се съсредоточат инвестициите в области, осигуряващи увеличаване на добавената стойност на икономиката и нейната конкурентоспособност на международните пазари. ИСИС по своята същност е процес, който ще продължи през целия програмен период.
Иновационната стратегия за интелигентна специализация се разработва в съответствие със стратегията на Съюза „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и в изпълнение на тематична цел 1, от чл. 9 на Регламент (РЕ) 1300/2013 г. - „засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“. ИСИС е тематично предварително условие от Приложение ХI от същия регламент, от изпълнението на което зависи отпускането на средства по Оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Образование и наука за интелигентен растеж“.
 
Актуализираната Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. е приета с Решение №384 на Министерския съвет от 13 юли 2017 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 857 на Министерския съвет от 03.11.2015 г.