Стратегически документи

Национална здравна стратегия 2020

Националната здравна стратегия (2014-2020) (неприета от Народното събрание) е водещият стратегически документ, който конкретизира целите за развитие на системата на здравеопазването до 2020 г. Документът е приет от Министерски съвет на Република България на 21.09.2013 г. 
 
Настоящата Националната здравна стратегия 2020 е актуализация въз основата на оценка на настъпилите промени през едногодишния период на изпълнение и приетите нови програмни и стратегически документи, законодателни промени и инициативи, свързани с развитието на страната и на системата на здравеопазване.
Националната здравна стратегия е стратегическа рамка на политиката за здравеопазване. Тя е в съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но въплъщава и стремежа на държавата за избор на национален път за развитие на системата на здравеопазване. 
Стратегията е основана на схващането, че доброто здраве представлява актив и е източник на ико-номическа и социална стабилност. Здравето има реша-ващо значение за намаляване на бедността като съще-временно допринася за устойчивото развитие и се въз-ползва от него. Най-важното – доброто здраве, вече не може да се разглежда като резултат от дейността на един единствен сектор – здравеопазването. Устой-чивите и еднакво достъпни подобрения на здравето са продукт от успешната политика на цялата държава, както и на координираните действия на обществото.
----------
Планът за действие за изпълнение на Националната здравна стратегия 2020 е приет с Решение № 901 на Министерския съвет от 12 ноември 2015 г. и влиза в сила от 17 декември 2015 г. (след приемането на стратегията от Народното събрание).
-----------
Годишният доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 за 2016 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 4.4 от 31 януари 2018 г.
----------
Годишният доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 за 2017 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 47 от 28 ноември 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 17.12.2015 г.