Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Габрово за периода 2014-2020 година

Стратегията кореспондира с предвижданията на регионалната политика на ЕС, националните цели и приоритети за развитие и актуалното социално-икономическо състояние на област Габрово. Периодът на действие на настоящата стратегия е 7-годишен и съвпада с плановия период на ЕС.

Разработването на документа се основава на резултатите от проведеното през 2012 г. проучване на социално-икономическото състояние на област Габрово (в рамките на проект на Областна администрация Габрово „Ефективна координация и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”).

При разработване на ОСР 2014-2020 г. са следвани Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени от Министъра на регионалното развитие. Търсено е съответствие с основни стратегически документи на европейско и национално ниво: Стратегия Европа 2020; Национална програма за развитие: България 2020; Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022; Национална концепция за пространствено развитие на Република България 2013-2025; Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 и други.

 

 

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 2 на Областния съвет за развитие от 04.09.2013 г.