18.6.2021 г.

Започва подготовката на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

В периода от юни до декември 2021 г. предстои да се разработи и приеме Четвъртият национален план на Република България, свързан с участието й в международната инициатива „Партньорство за открито управление“.

С Постановление № 132 от 5.04.2021 г. за координация на участието на Република България в глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" (обн. ДВ бр. 29 от 9.04.2021 г.), Министерският съвет създаде координационен механизъм, чрез който ще се подготвя, изпълнява, наблюдава и отчита изпълнението на национален план за действие (НПД). За подготовката на Четвъртия НПД ще се сформира преходен състав на координационния механизъм, който ще има активна роля при обсъждането на постъпили предложения за мерки в плана и неговото разработване.

Подготовката на Четвъртия НПД ще премине през следните стъпки:

  1. Събиране на предложения за конкретни мерки, които да залегнат в бъдещия план от заинтересованите страни – държавни институции, граждански организации, физически и юридически лица;
  2. Онлайн обсъждане на събраните предложения;
  3. Свикване на преходен състав на Съвета за координация на участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ (ПОУ) за периода 2022 -2024 г., обсъждане на постъпилите предложения и разработване на плана;
  4. Публикуване и онлайн обсъждане на проекта на план;
  5. Приемане на плана с решение на Министерски съвет и определяне на състава на Съвета за координация на участието на Република България в ПОУ за периода 2022 – 2024 г.

Графикът за подготовката на плана е приложен в прикачения файл.

назад