18.7.2023 г.

Междинен доклад за изпълнението на ІV НПД по инициативата „Партньорство за открито управление“ (в рамките на Независимия механизъм за оценка)

Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"

Източник: https://www.opengovpartnership.org/documents/bulgaria-action-plan-review-2022-2024/

назад