28.6.2012 г.

Оперативен план

Първи план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

През месец юни 2012 г. Министерският съвет прие Оперативен план с конкретни мерки за изпълнение на поетите ангажименти на Република България към Глобалната инициатива по "Партньорството за открито управление".

При разработването на конкретните мерки по оперативния план водещите принципи са били четирите ключови принципа на откритото управление: прозрачност, участие на гражданите, отчетност и технологично обновление.

Планът е разработен за период до декември 2013 г. и включва конкретни мерки, очаквани резултати от тяхното изпълнение, отговорни институции, срок, източници на финансиране и измерими индикатори.

Мерките, за изпълнение на поетите ангажименти, във връзка с присъединяването на Република България към Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление", са в приоритетните направления, предвидени в Плана за действие:

- По-ефективно управление на публичните средства/ресурси;

- Повишаване на фирмената отчетност и отговорност.

Предвидени са и общи мерки за подобряване на условията за прилагането на принципите за открито управление.

 

назад