Днес обществото решава
При оценката на въздействието задължително се изчислява административният товар. (виж Формулярите). Административният товар са разходите, наложени върху бизнеса, когато се спазват информационните задължения, произлизащи от правителствена разпоредба. Използвайте този калкулатор, за да оцените административния товар за всяка опция, която се разглежда в оценката на въздействието.
За повече информация виж: Как да оценяваме разходите?