Днес обществото решава

Проект на РМС Ново мнение
Maya Vasileva 15 декември 2020 г. 13:59:11 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 15.12.2020 г.
СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Мая Петрова Василева, СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, Катедра „Регионално развитие“, Методика на обучението по география относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ Анализът засяга предложените за обществено обсъждане проекти на документи в частта „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“. Напълно подкрепям Националната програма и целите, които тя поставя. Оценявам високо опита за нормативно търсене на възможности за повишаване компетентностите на преподавателите във висшите училища, подготвящи бъдещи учители. Смятам, че Програмата би могла да бъде прецизирана. В тази връзка си позволявам да направя някои бележки по нея, които съм маркирала в приложения по-долу докуменет. В обобщен вид те се отнасят до следното: 1. Необходимо е да се изведат ключовите компетентности за образование на преподавателите през целия живот, както и ключовите компетентности, които според Програмата трябва да придобият студенти, които се обучават за учители. 2. В частта, посочваща „автономно самоуправление“ е необходимо да се уточни, че независимо от него обучението на студентите бъдещи учители задължително се извършва на основа на Нормативната база на МО, а автономията дава възможност за надграждането й в посока на горепосочените компетентности. 3. За тази цел в Програмата трябва да се посочат ясни критерии и показатели, по които ще става отчитането на придобитите компетентности (например прилагане на съвременни методи, подходи, технологии на обучение и критерии за отчитането им - брой, иновативност, съчетание с други методи и подходи, техники на прилагане, интердисциплинарност, степен на придобита компетентност - висока, средна, ниска и т.н.) Позволявам си да отправя следната препоръка към документа: Постигнатите резултати от обучението по Програмата да бъдат проверени в практиката на подготовка на студентите във висшето училище по система от критерии и показатели и при доказана ефективност да бъдат включени в Нормативната база на МО. По мое мнение, липсата на ясни критерии и показатели за измерване на резултатите в Програмата, ще направи проектите за реализацията й твърде несъпоставими и ще доведе до субективност при оценяването им. 02.12.2020г. Доц. д-р Мая Василева: ................