Днес обществото решава

Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:21:18 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Последните 4 "мнения" са един свързан текст, който отново беше невъзможно да бъде публикуван, като един коментар.
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:19:32 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Допълнителен социален ефект ще бъде многократното покачване на ефективността на сервизните техници в асансьорния бранш, които масово ще добият квалификация и умения в най-модерните технологии, което от своя страна ще направи професията атрактивна за младите хора. Европейската комисия (ЕК) е създала специален стандарт, описващ 74-те риска за живота и здравето на хората, налични при старите асансьори в Европейския съюз и начините за тяхното отстраняване – БДС-EN 81-80:2005, като в новата му версия БДС-EN 81-80:2019, констатираните рисковете при старите асансьори са още повече и съответно са предвидени допълнителни мерки за сигурност, опазващи живота на хората. Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. е изработена съгласно Директива ЕС 844/2018 г Съгласно Член 2, точка 3: „техническа сградна инсталация“ означава техническо оборудване за отопление на помещения, охлаждане на помещения, вентилация, топла вода за битови нужди, вградено осветление, сградна автоматизация и управление, производство на електроенергия на място или комбинация от такива системи, включително системите, използващи енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или обособена част отсграда;“ точка„3а.: „сградна система за автоматизация и управление“ означава система, която обхваща всички продукти, софтуер иинженерни услуги, които могат да поддържат енергийно ефективно, икономично и безопасно функциониране на техническите сградни инсталации чрез автоматично управление и улесняване на ръчното управление на тези технически сградни инсталации;“ Включването на енергийното обновяване на асансьорите в Националния план за възстановяване и устойчивост, освен че ще намали негативното влияние върху околната среда и ще подпомогне зеленият преход , ще осигури безопасно функциониране на асансьорите чрез иновативни технологии, ще създаде нови работни места , ще стимулира икономическият растеж в бранша и ще има мащабен социална ефект намалявайки разходите за асансьор с до 90%.
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:19:17 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
С модернизацията на асансьорите се понижават вредните емисии, основно изискване на ЕС и световните спогодби за глобално намаляване на парниковия ефект от човешката дейност. Новите асансьорни системи са щадящи за околната среда не само при ползването им, но и при тяхната поддръжка и дори производство. България е една от водещите страни в света по брой асансьори в експлоатация от глава на населението – около 17/10000. 80% от асансьорите в България обаче са на повече от 30 години и са произведени от вече затворения държавен завод, съответно липсват оригинални резервни части. Освен, че това води до плачевното им техническо състояние, се налагат постоянни „ремонти“ с компоненти, които не са специфично произведени за тях и са съответно с кратка издръжливост. Това води след себе си до последващи подмени на същите компоненти- ненужно натоварващо природата производство, вредни емисии за транспорт и постоянни пътувания на техници. Иновативните асансьорни системи намаляват консумацията на електроенергия с около 90%, и благоприятстват намаляването на карбоновия отпечатък.
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:17:11 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Българска Асансьорна Асоциация (БАА) настоява модернизирането на асансьорите да бъде включено, като мярка както при подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост, така и при подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд. Модерните асансьори консумират с около 90% по-малко електроенергия спрямо съществуващите в стария сграден фонд на България. Новите асансьори трябва да бъдат оборудвани с иновативни регенеративни системи, които да връщат електроенергия в електроразпределителна инсталация на сградата или в електроразпределителната мрежа или в батерии, т. е. асансьорите ще бъдат не само енергоспестяващи, но и ще произвеждат електрическа енергия. При обновяването на асансьорите да се прилагат стандартите БДС ISO 25745. -специфичен стандарт за асансьори, основан от енергийната класификация на битовите уреди. Целта му е да установи и осигури прозрачно представяне на оценката и класификацията на изискванията за мощност и консумацията на асансьори съгласно стандартните критерии. Това се основава на изчисление на потребността и потреблението. Стандартът определя 7 класа консумация, които варират от A до G по отношение на енергийните характеристики на асансьора, като A е най-ефективната система. Модерните асансьори достигат висок енергиен клас чрез иновативни технологични решения за енергийна ефективност получени от: - безредукторни машини(консумират няколко пъти по-малко електроенергия от използваните до началото на този век, поради липсата на загуба на енергия, триене и натоварващо околната среда смазочно масло; машините не подлежат на амортизация и ремонти, което изключва нуждата от постоянно натоварващо природата производство на резервни части и съкращава огромни количества вредни емисии чрез отпадането на транспорта на такива материали.), - регенеративни системи, които захранват сградната инсталация или електроразпределителното дружество с произведена от асансьора енергия. - автоматично гасене на осветлението в кабината - LED осветление в кабината и в шахтата (десетократно по-редки подмени ) - „Standby mode” (автоматично изключване на целия асансьор, когато не се използва).
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 31 юли 2021 г. 20:16:37 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Коригиран коментар от Българска Асансьорна Асоциация: Б
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 22:04:00 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Последните 5 "коментара" са един свързан текст, който явно беше невъзможно да бъде публикуван, като един коментар.
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 22:01:27 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Настояваме асансьорите да бъдат включвани в Националния план за възстановяване и устойчивост, като мярка, която доказано допринася значително за понижаване на карбоновия отпечатък, за модернизация на страната ни и повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни. Нека да докажем на скептиците, че новите програми няма да бъдат „компромисни“, изпълнени с пропуски, няма да се допускат стари грешки, че ще бъдат постигани най-високи европейски стандарти и че България може да се превърне в технологичен и икономически лидер в сърцето на Европа. Също така моля да разгледате разработения изцяло от нас Проект за повишаване на енергийната ефективност на сградите чрез саниране – bla.bg/?page_id=861. Убедени сме, че България не трябва да разчита единствено на европейско финансиране и че е настъпил моментът да се обновява и модернизира със собствени усилия. Моля обърнете внимание, че според нашия Проект е възможно санирането да се финансира чрез спестените разходи за енергия, а не чрез допълнителен бюджетен или собствен финансов ресурс. Настоящият План за възстановяване и устойчивост трябва да включи асансьорите като задължителна мярка при санирането, както и санирането да постига минимален енергиен клас А или B (латинско) и да служи за пример за изплащане на модернизацията чрез спестената енергия, след което в следващите години за собствениците на имоти да последват множество програми със задължителен характер.
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 22:00:53 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
България е една от водещите страни в света по брой асансьори в експлоатация от глава на населението – около 17 асансьора на хиляда човека. За сравнение световен лидер по този показател е Испания с приблизително 20 асансьора на хиляда човека, а в Германия са около 8 асансьора на хиляда. Около 80% от асансьорите в България обаче са на повече от 30 години, докато в Германия средната възраст на всички асансьори е около 30 г. Огромен проблем за българските стари асансьори е, че са продукт на отдавна затворения държавен завод и днес за тях не се произвеждат оригинални резервни части. Освен, че това води до плачевното им техническо състояние, се налагат постоянни „ремонти“ с компоненти, които не са специфично произведени за тях и са съответно с кратка издръжливост, което води след себе си до последващи подмени на същите компоненти. Всичко това е свързано с постоянно ненужно натоварващо природата производство, вредни емисии за транспорт и постоянни пътувания на техници. Подмяната на старите амортизирани асансьори с такива, които консумират около 90% по-малко електроенергия и дори произвеждат такава и нямат нужда от постоянни доставки на резервни части, ще има огромен страничен ефект върху карбоновия отпечатък. Допълнителен страничен резултат ще бъде многократното покачване на ефективността на сервизните техници в нашия бранш, които масово ще добият квалификация и умения в най-модерните технологии, което от своя страна ще направи професията атрактивна за младите хора. Моля не забравяйте, че в момента има цели градове в България, в които всички асансьорни техници отказаха да подържат съществуващите стари асансьори, защото са в неспасяемо техническо състояние. Европейската комисия (ЕК) е създала специален стандарт, описващ 74-те риска за живота и здравето на хората, налични при старите асансьори в Европейския съюз и начините за тяхното отстраняване – БДС-EN 81-80:2005, като в новата му версия БДС-EN 81-80:2019, констатираните рисковете при старите асансьори са още повече и съответно са предвидени допълнителни мерки за сигурност, опазващи живота на хората. Поетапната подмяна на асансьорите с енергоспестяващи, ще отстрани този огромен проблем в амортизирания ни асансьорен парк.
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:59:33 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Огромната стъпка към промяната беше чрез масовото използване на машини, (задвижващи механизми), които са безредукторни, т. е. консумират няколко пъти по-малко електроенергия от използваните до началото на този век. В определени моменти при работата на асансьора (празен, движещ се нагоре и с пълен товар надолу) безредукторните асансьори не консумират каквато и да е енергия. Консумацията се определя от товара и посоката не движение – не както при масовите асансьори до около 2010 г., които харчат постоянно в пъти повече енергия. Други важни фактори са LED осветленията, които се поставят в кабините и в шахтите на новите асансьори; автоматичното гасене на осветлението в кабината, както и функция, при която всеки консуматор на енергия по асансьора се изключва автоматично; и разбира се – регенеративните системи, които захранват сградната инсталация или електроразпределителното дружество с произведена от асансьора енергия. В безредукторните машини няма загуба на енергия, (както при масовите от миналото редукторни); няма триене и съответно не се използва натоварващо околната среда смазочно масло; машините не подлежат на амортизация и ремонти, което изключва нуждата от постоянно натоварващо природата производство на резервни части и съкращава огромни количества вредни емисии чрез отпадането на транспорта на такива материали. Същото важи и за осветителните тела, които сега са LED и подлежат на поне десетократно по-редки подмени.
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:58:59 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
При новите асансьори се прилага стандарта VDI 4707 ISO 25745. VDI 4707 е специфичен стандарт за асансьори, основан от енергийната класификация на битовите уреди и разработен от независима асоциация на немски инженери. ISO 25745 е неговият еквивалентен европейски стандарт. Целта му е да установи и осигури прозрачно представяне на оценката и класификацията на изискванията за мощност и консумацията на асансьори съгласно стандартните критерии. Това се основава на изчисление на потребността и потреблението. Стандартът определя 7 класа консумация, които варират от A до G по отношение на енергийните характеристики на асансьора, като A е най-ефективната система. Новите асансьори постигат енергиен клас А чрез новите технологични решения за енергийна ефективност получена от безредукторни машини, регенеративни системи, автоматично LED осветление в кабината и в шахтата и „Standby mode” (автоматично изключване на целия асансьор, когато не се използва). Асансьорите претърпяха безпрецедентно технологично развитие през последните 15 години. Основна движеща сила за тези промени бяха изискванията за понижаване на вредните емисии, налагани от ЕС и от световните спогодби за глобално намаляване на парниковия ефект от човешката дейност. Нашата индустрия се революционизира през този период и новите асансьори са щадящи за околната среда при ползването им, но и при тяхната поддръжка и дори производство.
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:57:40 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Българска Асансьорна Асоциация (БАА) настоява асансьорите да бъдат включени, като задължителна мярка при санирането на жилищни и административни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ето и част от нашите аргументи и моля да се запознаете с по-подробната информация на bla.bg/?page_id=861. Модерните асансьори консумират с около 90% по-малко електроенергия спрямо съществуващите в стария сграден фонд на България. Новите асансьори могат да бъдат оборудвани с иновативни регенеративни системи, които да връщат електроенергия в електроразпределителна инсталация на сградата или в електроразпределителната мрежа или в батерии, т. е. асансьорите могат не само да са енергоспестяващи, но и да произвеждат електрическа енергия!
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:54:13 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Българ
Тема : Национален план за възстановяване и устойчивост
Николай Маринков 27 юли 2021 г. 21:53:32 ч.
 • Мнения:
 • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 13

Регистриран на: 23.7.2021 г.
Българ