Днес обществото решава

Тема : Изменение и допълнение на Наредба № 2
diqna1977 25 октомври 2018 г. 16:23:01 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 11.9.2018 г.
Имам някой предложения: 1. Към чл. 4 от Наредбата да се добави ал. 3 с текст: Лицата търгуващи с храни и хранителни добавки подлежат на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, съгласно Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони ДВ. бр.57/2006 г. Текста е необходим поради проблеми в убеждаването на ръководителите на аптеки, че за това задължение трябва също да организират и контролират. 2. Към Чл. 19., ал.4 - Забранява се в аптеките на лечебните заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ да работят други лица освен назначените по трудов договор с лечебното заведение магистър-фармацевти и помощник-фармацевти. Да се добави – и медицински специалисти, поради липса на кадри като магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в дадени области в страната. Реално към момента работят- оператори, мед. сестри в болничните аптеки, което е в противоречие на нормативната база, но съответстващо на реалната обстановка. 3. Към Чл. 20. (1) Ръководителят на аптеката е отговорен за: г) качеството, срока на годност и начина на съхранение на лекарствените продукти в аптеката и в дома на пациента; Да отпадне текста: и в дома на пациента- Този контрол е невъзможен, както от страна на маг. фармацевта, така и от държавните органи за контрол. 4. Към Чл. 25. (1) Приемането и обработването на рецептите, отпускането на лекарствени продукти и продажбата на други продукти съгласно приложение № 1 се извършват само в приемното помещение. Да отпадне думата „обработването“, поради масовото обработване на рецепти за лекарствени продукти отпускани по Здравна Каса в други подходящи помещения в аптеката. 5. Относно текста в Чл. 33б, 33в, 33г (Нов - ДВ, бр. 81 от 2015 г. (*)) В лечебните заведения за болнична помощ с над 400 легла за активно лечение или в които има разкрити най-малко 10 клиники/отделения с легла, както и в лечебни заведения, които извършват дейности по медицинска онкология и/или клинична хематология, работи най-малко един магистър-фармацевт с придобита специалност "Клинична фармация" или със специализация по "Клинична фармация"., във връзка с § 23. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с изискванията по § 12 относно чл. 33б в срок до три години от влизане в сила на тази наредба. Да отпадне или да се удължи срока поне с 5/6 години поради факта, че осигуряване на специалисти ще е много трудно на места, а към момента такава специализация придобиват малко желаещи.