Новини

3.1.2018 г.Провеждане на планирани сервизни дейности на ИСУН 2020

21.12.2017 г.ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОПДУ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

8.12.2017 г.Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП РЧР

6.12.2017 г.ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за специализирани обучения на централната администрация

5.12.2017 г.Политиката по сближаване показва нивото ни на доверие в Европейския съюз

21.11.2017 г.Целият финансов ресурс за водния сектор по ОПОС ще бъде обявен до края на годината

21.11.2017 г.Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020...

21.11.2017 г.Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г.

21.11.2017 г.Покана за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК

21.11.2017 г.Покана за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

  ...