Новини

20.11.2017 г.Покана за представяне на проектно предложение по процедура BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно ра...

14.11.2017 г.Важно!!! Публикувана е Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/

10.11.2017 г.В изпълнение са 46 договора за 22,7% от ресурса на ОПОС, Обявени са процедури за над 47% от ресурса на ОПОС

8.11.2017 г.Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализиран...

18.10.2017 г.Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP...

10.10.2017 г.Изменение на процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

6.10.2017 г.Проект на Индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) за 2018 г.

6.10.2017 г.Подписано е Финансовото споразумение за Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по ОПРР 2007-2013 г., съфинансирани от ЕФРР

6.10.2017 г.ОПДУ предостави над 970 000 лв. за граждански контрол върху реформата в съдебната система

4.10.2017 г.Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

  ... ...