Новини

18.12.2013 г.Мониторинговият доклад за деинституционализацията на децата констатира пропуски в процеса

18.12.2013 г.Няма да бъдат закривани незаетите и освободени длъжности по извънщатната численост

18.12.2013 г.Новата структура на МС е отразена в четири нормативни акта

18.12.2013 г.Българската помощ за развитие ще бъде насочена към зоните на риск и нестабилност и държавите в преход

18.12.2013 г.Актуализирани са годишните разчети на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите

18.12.2013 г.Европейският съвет ще направи преглед на общата политика за сигурност и отбрана

18.12.2013 г.Приет е Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта

18.12.2013 г.Правителството предлага синхронизация на Наказателния кодекс с общностното право

18.12.2013 г.Усъвършенства се законодателството в областта на трудовата миграция на граждани на трети държави на територията на България

18.12.2013 г.Урежда се процедурата за ползване на отпуск при пълно осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст

  ...