Новини

20.6.2016 г.Министър Лукарски ще участва в информационен ден по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в гр. Бургас

17.6.2016 г.Зам.-министър Деница Николова: Минимум 200 млн. лв. ще бъдат инвестирани у нас по линия на ОПРР в периода до 2020 г.

17.6.2016 г.Министър Лукарски лансира инициатива за създаване на Български търговски дом в Санкт Петербуртг

17.6.2016 г.Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ бе открита в София Тех парк

16.6.2016 г.На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

16.6.2016 г.Публикувани са у казания за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран ...

16.6.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертни позиции в дирекция "Икономически политики за насърчаване"

16.6.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна позиция в дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"

16.6.2016 г.Предлагаме на Русия съвместни производства в областта на корабостроенето и производството на високотехнологични изделия

15.6.2016 г.Министерство на икономиката обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

  ...