Новини

18.10.2017 г.Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP...

10.10.2017 г.Изменение на процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

6.10.2017 г.Проект на Индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) за 2018 г.

6.10.2017 г.Подписано е Финансовото споразумение за Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по ОПРР 2007-2013 г., съфинансирани от ЕФРР

6.10.2017 г.ОПДУ предостави над 970 000 лв. за граждански контрол върху реформата в съдебната система

4.10.2017 г.Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

4.10.2017 г.Обявена е покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

3.10.2017 г.ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

3.10.2017 г.Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2018 г.