Новини

31.8.2017 г.Информационни дни по процедури „Подкрепа на предприемачеството“, „Развитие на социалното предприемачество“ и „Специфични обучения“

30.8.2017 г.Обучение за бенефициенти, сключили договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

28.8.2017 г.Отворен е приемът по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от ПМДР

18.8.2017 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонс...

16.8.2017 г.Подписани са договорите за инвестиции в рибопреработвателни предприятия по Програмата за морско дело и рибарство

4.8.2017 г.ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

3.8.2017 г.Одобрени са 140 заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България