Новини

24.6.2020 г.

Продължава изпълнението на проект на Администрацията на Министерския съвет

Категория: Държавна администрация

Администрацията на Министерския съвет продължава изпълнението на проект: „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на процедура „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“.

 

Проектът е с продължителност 17 месеца и е на обща стойност от 899 999,47 лв.

 

Основната цел на проекта е насочена към повишаване на качеството на административното обслужване във връзка с разширяване прилагането на комплексно административно обслужване.

 

Проектът се състои от пет дейности, като новата пета дейност се състои в Подобряване използването на мобилни и стационарни телефони при предоставяне на административни услуги, разеделена на:

Поддейност 5.1. Провеждане на наблюдение на съществуващата практика за използване на телефона при предоставяне на административно обслужване

Поддейност 5.2. Използване на мобилни и стационарни телефони при предоставяне на административно обслужване

Към момента се финализира процеса по избор на външен изпълнител за реализацията на тази дейност, предстои подписване на договор.

 

Какво е постигнато към момента?

По първа дейност се реализира следното:

1. Разработени нови общи (задължителни) стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране

2. Проведена една кръгла маса за минимум 35 участника

3. Актуализирано, одобрено и публикувано в интернет Ръководство за разработване на Харта на клиента

4. Изготвени 5 пилотни харти на клиента за 5 различни вида централни и териториални администрации

 

По втора дейност:

1. Актуализирана структура и съдържание на въпросите за административнообслужване в ИИСДА.

2. Изготвени 10 нови отчетни форми за административно обслужване в ИИСДА.

 

Трета дейност:

1. Изготвен анализ на механизмите за обратна връзка от потребителите и предложения за нормативни промени

2. Актуализирана, одобрена и публикувана в интернет Методология за проучване и измерване удовлетвореността на потребителите

3. Обучени 80 служителя от централната и териториална администрация за прилагане на механизмите за обратна връзка и за провеждане на проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите

 

Четвърта дейност:

1. Проведено едно проучване по метода "Таен клиент"

2. Изготвени предложения за актуализация на Методологията за провеждане на проучване по метода "таен клиент"

 

Очаква се проектът да бъде удължен до първите месеци на 2021 г. с оглед изпълнението на новата пета проектна дейност.