Новини

9.4.2021 г.

Публикуван е Годишният доклад за извършването на оценка на въздействието в България за 2020 г.

Категория: Държавна администрация

Системата за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове в рамките на изпълнителната власт е определена в Закона за нормативните актове /ЗНА/. Съответните нормативни промени са в сила от 04 ноември 2016 г. и към момента не са правени последващи промени. Подзаконовата нормативна рамка включва Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието (последни промени през септември 2020 г.) и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 
 
Докладът е изготвен на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
 
В него са отразени състоянието и развитието на процесите, свързани с извършване на оценка на въздействието в изпълнителната власт и провеждането на обществените консултации по Закона за нормативните актове, както и перспективите и приоритетите за следващите периоди.
 
Докладът е одобрен от Съвета за административната реформа на 07 април 2021 г. и е публикуван на този адрес.