Новини

29.4.2021 г.

По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и КАО

Категория: Държавна администрация

На 30 април 2021 г. администрацията на Министерския съвет приключи изпълнението на проект: „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на процедура „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“.
 
Проектът бе с продължителност 35 месеца и на обща стойност от 899 999,47 лв. 
Основната цел на проекта е насочена към повишаване на качеството на административното обслужване във връзка с разширяване прилагането на комплексно административно обслужване.
 
Проектът бе съставен от пет дейности.
Първата и втората дейност предвиждаха въвеждане на по-високи общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване чрез разработване на нови общи (задължителни) стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране, изготвяне на примерни собствени стандарти за административно обслужване, актуализиране на Ръководството за разработване на Харта на клиента, изготвяне на 5 пилотни харти на клиента и актуализиране на съдържанието на отчетните форми за административно обслужване в ИИСДА.
 
Третата и четвъртата дейност акцентираха върху системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги. Изготвен е анализ на механизмите за обратна връзка от потребителите и предложения за нормативни промени и се актуализира Методологията за проучване и измерване удовлетвореността на потребителите. Проведоха се 4 пилотни обучения за прилагане на механизмите за обратна връзка и за провеждане на проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите, както и проучване по метода "Таен клиент".
 
Петата дейност бе с фокус към подобряване използването на мобилни и стационарни телефони при предоставяне на административни услуги с постигнати резултати - Проведено наблюдение в минимум 20 администрации и постигнат разширен достъп до информация и възможности за комуникация при предоставяне на административни услуги, чрез използване на мобилни и стационарни телефони.