Новини

11.4.2022 г.

Правителството прие Решение за създаване на организация извършване на ОВ през 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието

Министерският съвет прие Решение за извършване на оценка на въздействието през 2022 г. Оценката на въздействието е основен инструмент за подобряване качеството на нормативните актове и оттам на качеството на регулирането на обществените отношения. Тя се използва както при изработването на проекти на нормативни актове, така и при проверка на резултатите от тяхното прилагане, като нейното извършване е утвърдена практика в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейския съюз (ЕС).
 
През 2016 г. в България е въведена системата за извършване на оценка на въздействието на нормативни актове, като са заимствани добри практики от водещи държави от ОИСР и ЕС. В редица отношения българската система е по-цялостна и последователна спрямо тази на други държави. В същото време обаче, въпреки наличието на цялостна правна, организационна, методологическа и обучителна инфраструктура, качеството на извършваните от администрацията оценки на въздействието продължава да е ниско. Това от своя страна влияе върху качеството на нормативните актове и не допринася за намаляване на динамиката в тяхната промяна.
 
Администрацията извършва много рядко цялостни предварителни оценки на въздействието, при които се изисква по-задълбочен аналитичен процес и последващи оценки на въздействието от прилагането на действащи нормативни актове. В периода 2016 - 2021 г. общо за централната администрация са извършени 57 цялостни предварителни оценки на въздействието, като поне 13 от тях са възложени на външни изпълнители, като останалите 44 оценки са извършени общо от 17 министерства за период от 5 години или по 0.5 оценки, извършени със собствена експертиза средно за министерство на година. За същия период са извършени общо 25 последващи оценки на въздействието от централната администрация, като на външни изпълнители са възложени 21 от тези оценки, т.е. едва 16 % от тях са извършени със собствен ресурс на администрацията.
 
Приетото от Министерския съвет решение има за основна цел ангажирането на повече собствен аналитичен ресурс на администрацията в процеса на извършване на оценка на въздействието.
 
Наблюдението на изпълнението на решението ще се извършва от Съвета за административната реформа, главният секретар на Министерския съвет ще осъществява оперативната координация на главните секретари на министерствата, а администрацията на Министерския съвет - осъществява методическа помощ на министерствата в процеса на извършване на оценките на въздействието на законопроектите, съответно на законите.
 
Превидено е изготвянето на доклад за изпълнението на решението към 30 юни 2022 г. и към 31 декември 2022 г.