Новини

9.10.2019 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Държавна администрация

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Подготвено е изменение на проекта чрез допълване на настоящи дейности (Дейност №2 и Дейност №7) и добавяне на нова дейност (Дейност №8).
 
В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение в посочените в поканата дейности да представят в съответствие с професионалните си възможности и компетентност индикативни оферти за:
Дейност №2 „Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация“, 
Дейност №7 „Осигуряване на прозрачност и включване на заинтересованите страни“ и 
Дейност №8 „Изграждане на механизъм за осъществяване на функциите на областния управител по координация и контрол на административното обслужване“ в срок до 21.10.2019 г. включително на вниманието на Енчо Енчев, ръководител на проекта на електронна поща: e.enchev@government.bg.