Новини

20.2.2020 г.

Покана за участие в процедурата за избор на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Възможности

На основание чл. 4, ал. 5, т. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл.6 и чл. 7, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, Секретариатът на Съвета отправя покана до всички заинтересовани юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, да се включат в процедурата за избор на първия Съвет за развитието на гражданското общество в България. Информация за правомощията и състава на Съвета е приложена към настоящата покана.
 
В процедурата за избор могат да участват само юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза.
 
За членове на Съвета могат да се кандидатират само юридическите лица с нестопанска цел, които имат минимум 5 години опит в осъществяване на дейности в обществена полза в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.
Участието в процедурата за избор ще се осъществи чрез уеб-базирана електронна платформа, достъпна на https://voting.government.bg/
 
Платформата се отваря за регистрация на 20 февруари 2020 г. от 8.00 часа. Платформата ще е отворена за регистрация в продължение на 15 работни дни, считано от публикуването на настоящата покана, и ще бъде затворена за регистрация на 12 март 2020 г. в 18 часа.
 
В периода на регистрация и до изтичането на 5 работни дни от нейното приключване Комисия, съставена от служители в администрацията на Министерския съвет, ще извърши проверка на постъпилите чрез Платформата заявления за съответствие със законовите изисквания за участие в процедурата за избор. Подробни Указания за регистрацията на Платформата и за възможностите за участие в процедурата за избор са приложени към настоящата покана.
 
От началото на регистрацията до приключване на проверката от Комисията на Платформата ще се публикуват списъци с допуснатите за участие в процедурата за избор организации и с кандидатиралите се организации за членове на Съвета. 
 
Тези списъци могат да търпят промени в зависимост от проверката, която прави Комисията и/или в зависимост от уважени възражения по чл. 12, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Съвета. Подробна информация за статусите, през които преминава регистрацията на Платформата, се съдържат в приложените към настоящата покана Указания за регистрация. 
 
След приключване на работата си по проверка на заявленията, в това число и на постъпили възражения, и, съобразно предвидените в Правилника срокове, Комисията ще  обяви на Портала за обществени консултации, че на Платформата са публикувани окончателните списъци с допуснатите за участие в процедурата за избор организации и с организациите, кандидатиралите се за членове на Съвета. Едновременно с това Комисията ще отправи покана за гласуване за кандидатите за членове на Съвета.
 
Гласуването ще се извърши на електронната платформа https://voting.government.bg/в период от 10 работни дни от публикуване на поканата на Комисията на Портала за обществени консултации. Условията за ползване на Платформата са прикачени към настоящата покана. 
 
След изтичане на срока за гласуване на Платформата ще се публикуват резултатите от вота, а Комисията ще обяви класирането на Портала за обществени консултации. В срок до 5 работни дни от обявяване на резултатите от гласуването класираните 14 организации заявяват писмено пред Секретариата на Съвета имената на физическите лица, които ще ги представляват в него. 
 
Въз основа на обявените резултати и излъчени представители от класираните организации, съставът на Съвета се определя с решение на Министерския съвет. 
 
Информация за всеки етап на процедурата за избор ще се публикува на Портала за обществени консултации и на други интернет-портали и информационни сайтове, с цел популяризиране и насърчаване на участието в избора на първия Съвет за развитието на гражданското общество.