Новини

6.1.2020 г.

Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация

Проект: BG05SFOP001-2.001-0012 “Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“ се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
изпълняван от Конкретен бенефициент – администрация на Министерския съвет.
 
Проектът приключва на 30.06.2020 г. 
 
Проектът ще даде възможност да бъдат извършени цялостни предварителни оценки на въздействието на проекти на закони или кодекси и последващи оценки на въздействието на действащи закони и кодекси. 
 
Основна цел на проекта е изграждане на капацитет в централната администрация за извършване на цялостна оценка на въздействието на проекти на нормативни актове.
 
Обща стойност: 2 877 456,00 лв.
- Европейско финансиране от ЕСФ в размер на 2 445 837,60 лв. и 
- Национално финансиране в размер на 431 618,40 лв.