Новини

24.3.2020 г.

Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО

Категория: Възможности

ОБЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА СРГО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г.
 
На основание чл. 3, т. 2 и 3 във връзка с §52 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО обявява, че срокът по чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Съвета относно правото на участниците в процедурата да предявят възражения за недопускането/невключването им в публикуваните списъци и за отстраняване технически грешки в заявленията спира да тече до отмяната на извънредното положение.
 
Следващите процедурни действия, свързани с:
произнасяне от Комисията по постъпилите възражения след възобновяване на срока по чл. 12, ал. 4 от Правилника, настъпващо след отмяна на извънредното положение;  
извършване на промени в списъците въз основа на уважени възражения или направени искания по чл. 12, ал. 4 от Правилника; 
отправяне на покана за гласуване до регистрираните за участие в процедурата организации;
осъществяване на процеса на гласуване чрез Платформата https://voting.government.bg/;
публикуване на резултатите от гласуването и класирането на кандидатите за членове на Съвета,
 
ще бъдат извършени след отмяна на извънредното положение, възобновяване и изтичане на срока по чл. 12, ал. 4 от Правилника.